Privatlivspolitik for Park Bios Venner                                       Revideret 28.08.2021/kib 

                                                                                                                                         

Oplysninger om vores behandling af dine oplysninger.

1   Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger
Park Bios Venner er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overens­stemmelse med gældende lovgivning.

Vi opbevarer dine personoplysninger med sikkerhed mod, at dine oplysninger misbruges, går tabt eller behandles i strid med lovgivningen.

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Park Bios Venner
v/Jane Vinter
Århusgade 2,3.,tv.
2100 København Ø
Telefonnummer: 51845808
Mail: jane.vinter@gmail.com

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Søren B. Hansen
Sankt Jakobs Plads 3,2.,th.
2100 København Ø
Telefonnumme: 30636080
Mail: sbh@klarforsyning.dk

2   Behandling af personoplysninger
Vi behandler udelukkende følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger (medlemmer af Park Bios Venner)

 • navn
 • mailadresse
 • medlemsnummer


Oplysninger om frivillige i foreningen (frivillige i Park Bios Venner, herunder bestyrelsen)

 • navn
 • adresse
 • telefonnummer
 • mailadresse

 

Oplysninger om brugere (lejlighedsvise brugere af Park Bios aktiviteter)

 • navn
 • telefonnummer
 • mailadresse

Vi behandler kun de personoplysninger, vi har modtaget fra Park Bio. Vi indhenter ikke oplysnin­ger fra andre kilder, fx cookies.

3   Foreningens formål med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
Retsgrundlaget for behandlinger af personoplysninger for medlemmer, frivillige og brugere er Da­tabeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er, at:

 • behandle medlemsoplysninger, herunder sende nyhedsbreve
 • vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er, at:

 • vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens brugere er, at:

 • i forbindelse med særlige arrangementer at kunne planlægge gennemføre og følge op på dem

4   Kategorier af personoplysninger
Foreningen behandler udelukkende almindelige personoplysninger og således ikke kategorier som følsomme oplysninger eller oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser.

5   Videregivelse af dine personoplysninger
Foreningen videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen uden dit samtykke.

6   Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine per­sonoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger:

Medlemmer: senest 1 måned efter tidspunktet for ophør af medlemsskab.

Frivillige: personoplysninger slettes straks efter, at det frivillige arbejde er ophørt.

Brugere: personoplysninger om dig slettes umiddelbart efter, at den aktivitet du har deltaget i - i foreningens regi – er afsluttet.

Vi kan opbevare oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

7   Retten til at trække samtykke tilbage
Har du givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tids­punkt.

8   Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Dine rettigheder efter lovgivningen:

 • indsigtsret (ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger)
 • rettelse (ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet) – retten til at blive glemt
 • sletning (i særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig – inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer
 • begrænsning af behandling (ret til i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplys­ninger begrænset)
 • indsigelse (ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring
 • dataportabilitet (ret til i visse tilfælde at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring

Henvender du dig med anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så̊ fald ændringer eller sletning så̊ hurtigt som muligt og senest inden for 1 måned.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9   Revision af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken ændrer vi også̊ datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage medde­lelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores site, www.parkbio.dk.

10 Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Kirsten Bjaaland

27.06.2018